algemene voorwaarden

algemeen

1. Baptist uitvaartzorg is een uitvaartonderneming gevestigd te Emmen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Emmen onder nummer 69215332. Baptist uitvaartzorg hanteert te allen tijde bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten de onderstaande algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden bij het aangaan van de overeenkomst aan de opdrachtgever overhandigd en desgewenst toegelicht.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende de verzorging van een uitvaart, daaronder tevens begrepen de (eventuele) levering van roerende zaken en het (doen) verrichten van diensten in verband met de betreffende uitvaart, die worden gesloten tussen Baptist uitvaartzorg en de opdrachtgever.

3. De algemene voorwaarden zijn op elke opdracht c.q. overeenkomst van toepassing, ook indien nadien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

4. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden Baptist uitvaartzorg slechts wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Baptist uitvaartzorg.

5. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het opdrachtformulier is daarvoor voldoende.

6. Het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst laat onverlet de bevoegdheid van partijen aan te tonen dat op andere wijze een overeenkomst, met gelijktijdige opgave van die overeenkomst, tot stand is gekomen.

opdracht

7. Het te tekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten: - alle voor de uitvaart benodigde relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever; - de verklaring van de opdrachtgever dat hij de van toepassing zijnde algemene voorwaarden heeft ontvangen; - een gedetailleerde opgave van de overeenkomen (vormen van) dienstverlening en leveringen met vermelding van de daarbij behorende prijzen. De betreffende prijzen zijn te allen tijde inclusief BTW.

8. Indien voor bepaalde op te dragen dienstverleningen en/of leveringen de juiste prijzen nog niet bekend zijn, zal Baptist uitvaartzorg geen prijs of een richtprijs aangeven met vermelding van ‘P.M.’ (pro memorie). De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.

9. Baptist uitvaartzorg is gehouden desgevraagd zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van bedoelde posten aan de opdrachtgever door te geven. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na prijsopgave niet onverwijld gewijzigd heeft, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen. Op verzoek wordt aan de opdrachtgever een kopie/uittreksel van nota’s van derden verstrekt.

10. De overeenkomst kan alleen in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd. De betreffende wijzigingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. De financiële gevolgen, zowel voordelig als nadelig, van aanvaarde wijzigingen worden gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.

11. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en Baptist uitvaartzorg. De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring van de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.

12. Wijziging van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur van de uitvaart kan slechts plaatsvinden met instemming van beide partijen en de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. crematorium.

13. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst schriftelijk, tenzij anders overeengekomen, aan te leveren en goed te keuren.

14. Alle drukwerken, daaronder begrepen de plaatsing van advertenties, met betrekking tot het overlijden worden door Baptist uitvaartzorg verzorgd tenzij anders overeengekomen.

15. Baptist uitvaartzorg is slechts voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties aansprakelijk indien en voor zover de noodzaak van rectificatie aan haar te wijten is.

16. Baptist uitvaartzorg is gehouden, indien en voor zover overeengekomen, te bevorderen dat aankondigingen van overlijden met de grootste spoed bij het meest gerede postkantoor en/of bij de gekozen bladen worden bezorgd. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerden of plaatsing in de gekozen bladen zal Baptist uitvaartzorg dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen. Indien Baptist uitvaartzorg heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten, is te late plaatsing of te late bezorging voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

17. Voor diensten en/of producten rechtstreeks of door bemiddeling van Baptist uitvaartzorg geleverd door derden, zijn voor wat betreft die diensten en/of producten de leveringsvoorwaarden van de betreffende derden van toepassing. De betreffende leveringsvoorwaarden worden op verzoek kosteloos aan opdrachtgever verstrekt. Baptist uitvaartzorg treedt niet op als handelsagent en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt als gevolg van of gerelateerd aan de levering van de betreffende diensten en/of producten.

voorschotten

18. De opdrachtgever is gehouden de door Baptist uitvaartzorg te zijnen behoeve betaalde voorschotten, mits voortvloeiend uit het overlijden waarop de opdracht betrekking heeft, op eerste verzoek aan Baptist uitvaartzorg te voldoen.

betaling

19. De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier, en eventueel latere wijzigingen, gespecificeerde nota binnen 21 dagen na ontvangst.

20. Alle termijnen genoemd in deze algemene voorwaarden zijn fatale termijnen.

21. De opdrachtgever kan zich binnen zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van de overledene heeft gehandeld.

22. Baptist uitvaartzorg is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de 14 dagen als bedoeld in artikel 20. De rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 en 120 Burgerlijk Wetboek.

23. Aan de opdrachtgever – die na gesommeerd te zijn – in gebreke blijft te betalen, worden de daardoor veroorzaakte incassokosten volledig in rekening gebracht.

garantie

24. Baptist uitvaartzorg staat in voor de juiste regeling en uitvoering van de uitvaart in overeenstemming met de opdracht.

25. De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan Baptist uitvaartzorg. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

26. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn uitsluitend voor rekening van Baptist uitvaartzorg indien dit haar of haar toeleveranciers redelijkerwijs toegerekend kan worden. Zij kunnen haar niet worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.

27. Klachten over de uitvaartverzorging waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, dienen door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 14 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk en aangetekend bij Baptist uitvaartzorg ingediend te worden. Niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.

28. Klachten over de uitvaartnota dienen binnen 8 dagen na de ontvangst van de nota schriftelijk bij Baptist uitvaartzorg ingediend te worden. Baptist uitvaartzorg zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de afwikkeling, hebben beide partijen het recht om dit geschil bij de Rechter te Rotterdam aanhangig te maken.

29. Bij onjuiste of niet tijdige reclamering komen alle hieraan verbonden en door Baptist uitvaartzorg gemaakte daadwerkelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.

beperking van de aansprakelijkheid

30. Iedere aansprakelijkheid van Baptist uitvaartzorg voor schade veroorzaakt door gebreken aan het door haar geleverde is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag van het geleverde.

31. Baptist uitvaartzorg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade daaronder in ieder geval begrepen schade aan derden en/of winstderving.

toepasselijk recht

32. Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands Recht.

geschillen

33. De Arrondissementsrechtbank te Assen is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen voortvloeiende uit de tussen Baptist uitvaartzorg en opdrachtgever krachtens onderhavige algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten.

© Baptist uitvaartzorg 2024