privacy- en cookieverklaring

Baptist uitvaartzorg

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze verklaring beschrijven we welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Ook wordt beschreven aan wie we uw persoonsgegevens kunnen en/of moeten verstrekken, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

welke persoonsgegevens verwerken wij?

Als u ons uitnodigt om uw uitvaartwensen te bespreken (z.g.n. “voorregeling”) of wanneer u ons opdracht geeft om een uitvaart te verzorgen, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- Van de overledene: Geboortenaam (en/of achternaam), geslacht, voornamen, roepnaam, titulatuur, geboorteplaats- en datum, BSN, woonadres en nationaliteit, burgerlijke staat, datum, tijdstip, adres en plaats van overlijden, naam van de schouwarts.
- Van de eventuele partner:
Alle eerdergenoemde gegevens, aangevuld met telefoonnummer (vast en/of mobiel), e-mailadres en IBAN.
Indien de overledene geen partner heeft of indien de partner niet de opdrachtgever van de uitvaart is, dan worden deze zelfde gegevens van de opdrachtgever verwerkt.

waarom worden deze gegevens door ons verwerkt?

Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om de opdracht voor het uitvoeren en afwikkelen van uitvaart te kunnen aanvaarden. Zonder deze gegevens kunnen wij geen uitvaart uitvoeren, mede omdat we dan niet in de gelegenheid zijn om de noodzakelijke wettelijke formaliteiten te vervullen. Ook voor het afhandelen van vragen en/of klachten hebben we uw persoonsgegevens nodig.

aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

Om de uitvaart te kunnen uitvoeren, zijn we in de meeste gevallen genoodzaakt en/of wettelijk verplicht om (een deel van) uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Vóór we dit doen, vragen we daarvoor uw ondubbelzinnig uw toestemming. Daarbij merken we op dat uw gegevens nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Recht van inzage, correctie, beperking, gegevenswissing, recht op gegevens overdraagbaarheid en recht van bezwaar
Indien wij persoonsgegevens van u hebben verwerkt, heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage:
  uw kunt uw gegevens bij ons opvragen
 • Recht van correctie:
  uw kunt uw gegevens laten wijzigen als die niet kloppen.
 • Recht van beperking:
  het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken, bijvoorbeeld als u bezwaar maakt tegen gebruik van uw gegevens. Dit is alleen mogelijk voor zover wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de uitvoering van een overeenkomst.
 • Recht van verwijdering:
  uw heeft het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Dit is alleen mogelijk als wij uw gegevens niet meer gebruiken om een overeenkomst uit te voeren en indien de wet dit toestaat, bijvoorbeeld in geval van een wettelijke bewaartermijn.
 • Recht van bezwaar:
  uw heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. Indien u van dit recht gebruik wilt maken, verzoeken wij u om dit per mail of per brief kenbaar te maken. Geef duidelijk aan waarom u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens. Stuur in geval van bezwaar altijd een kopie van uw ID of paspoort mee, waarin u uw BSN en pasfoto onherkenbaar heeft gemaakt.

adresgegevens:

Baptist uitvaartzorg
Hesselterbrink 32
7812 EA Emmen
Tel. 0591-232 103

klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u van mening van uw rechten met betrekking tot uw privacy door ons zijn geschonden? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

handelsregister

Baptist uitvaartzorg, gevestigd te Emmen, KvK 69215332

hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn wettelijk verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. Deze wettelijke bewaartermijn is de minimale termijn van bewaring van uw gegevens. Na deze bewaartermijn kunnen uw gegevens op uw verzoek verwijderd worden. Indien wij uw gegevens hebben verzameld voor een voorregeling, maar u besluit om de uitvaart door een andere partij te laten verzorgen, dan heeft u het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Uw verzoek om verwijdering van gegevens kunt u sturen aan de eerder vermelde contactgegevens.

beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

cookies

Baptist uitvaartzorg kan bij het aanbieden van haar diensten gebruik maken van cookies. Deze dienen alleen voor het juist functioneren van de website.

website van Baptist uitvaartzorg

Op de website van Baptist uitvaartzorg zijn links geplaatst naar andere websites. Baptist uitvaartzorg kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de websites die u bezoekt.

contactformulieren en e-mail links

Baptist uitvaartzorg maakt gebruik van een contactformulier op de pagina Contact. Als je het contactformulier op de website invult of een e-mail stuurt, dan zullen de door jou verstrekte persoonsgegevens uitsluitend gebruikt worden voor het doel of de doelen waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld of de e-mail hebt verzonden.
Gegevens ingevuld in het contactformulier worden beveiligd verzonden naar ons e-mailadres en niet op de webserver opgeslagen.

sociale netwerken

Op onze website kunnen knoppen worden opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen via sociale websites zoals bijvoorbeeld Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het betreffende sociale netwerk. Deze code plaatst onder meer cookies. Leest u de privacyverklaring van het betreffende sociale netwerk om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

vragen

Als u na het lezen van deze verklaring nog vragen heeft over ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail of brief te sturen. De contactgegevens vindt u elders op deze website.

wijzigingen

Baptist uitvaartzorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Indien u van deze wijzigingen op de hoogte wilt blijven, kunt u regelmatig deze pagina bekijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Indien er wijzigingen worden doorgevoerd die gevolgen heeft voor de manier waarop Baptist uitvaartzorg uw persoonsgegevens verwerkt, dan worden deze wijzigingen vermeld in deze privacyverklaring.


Emmen, november 2023

© Baptist uitvaartzorg 2024